MR en AC

De medezeggenschapsraad (MR)

De MR van ‘t Kofschip draagt bij aan het goed functioneren van de school door overleg met de vertegenwoordiging van het personeel en de ouders. Via de MR kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De MR heeft de intentie om in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn en denkt op constructieve wijze mee met de directie bij beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Dit om te kunnen komen tot een zorgvuldige en weloverwogen advisering dan wel instemming. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het bespreken van de schoolbegroting, de formatie, de vakantieregeling, het schooljaarverslag, de ouderbijdrage en de schoolgids.

Organisatie
De MR bestaat uit 6 personen, 3 leerkrachten en 3 ouders. Tijdens de 6 vergaderingen per jaar wordt een diversiteit aan beleidsonderwerpen besproken. De MR heeft op sommige punten adviesrecht en op andere punten instemmingsrecht. De MR vindt het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren binnen het schoolklimaat van ’t Kofschip in welke vorm dan ook.

MR

 

Wat houdt u bezig?
De MR staat open voor ideeën, opmerkingen en tips van ouders (en leerkrachten). Heeft u ideeën en of tips dan kunt u dit aan ons mailen. Ook kunt u een MR-lid persoonlijk aanspreken. Wij waarderen het zeer, dat als er dingen zijn wat u bezighoudt, dit niet alleen met ouders op het plein te bespreken maar dat u dit bij een MR lid neerlegt. Uiteraard wordt er met berichten en of gesprekken zeer discreet omgegaan.

Welkom op vergaderingen
’t Kofschip vindt het informeren van de ouders belangrijk. Echter, minstens zo belangrijk is het communiceren met de ouders. De MR sluit zich hierbij aan. U bent van harte welkom om de MR-vergaderingen bij te wonen. Praat er niet alleen met andere ouders over, maar juist ook met de MR–leden. Graag van tevoren opgeven, er is namelijk een open en gesloten gedeelte tijdens de vergadering.

Oudergeleding

 • Harry Holtmaat (voorzitter)
 • Gabriëlle Schot
 • Benjamin Pol

Personeelsgeleding

 • Joris Huisinga (GMR)
 • Tim Jonkman
 • Helga Kleine

Contact: mrkofschip@pricoh.nl

Activiteitencommissie (AC)

De Activiteitencommissie is de schakel tussen de ouders/verzorgers en de school. Zo organiseert de commissie verschillende activiteiten op school of ondersteunt de leerkrachten hierbij. Het doel van de Activiteitencommissie is het stimuleren en ondernemen van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat en een optimaal functioneren van de school, in samenwerking met andere ouders.

Activiteiten
Voorbeelden van activiteiten die de Activiteitencommissie organiseert of hierin meehelpt:

 • Gezellige inloop 1ste dag nieuwe schooljaar
 • Schoolfotograaf
 • Sinterklaasfeest
 • Kerst- / Paasfeest
 • Avond 4-daagse
 • Eén actie per jaar voorbereiden en uitvoeren
 • Unicefloop
 • Beheer schoolshirts
Ook heeft de Activiteitencommissie vaak een ondersteunende taak, bijvoorbeeld het verzorgen van de boodschappen bij een activiteit of bv. bij het schenken ranja tijdens de avond 4-daagse.

Organisatie
De Activiteitencommissie vergadert zes keer per schooljaar. Tijdens iedere vergadering is er direct overleg met school. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 leden. De organisatie staat inhoudelijk verder beschreven in het handboek.

 

About us

 

Meehelpen?
Lijkt het u leuk om te helpen tijdens de diverse activiteiten op school. Mail dan uw contactgegevens naar ons. Wij zorgen dat u dan op de lijst komt te staan.

Contact
ackofschip@pricoh.nl